Disse betingelsene gjelder medlemskap ved Narvik Buldrehall, også kalt 68 grader nord buldrehall. 
For at alle skal få en positiv og sikker opplevelse i Narvik buldrehall, skal alle som klatrer i anleggene skrive under på en ansvarserklæring hvor de bekrefter at de har lest og forstått våre trivsels- og sikkerhetsregler.

Signer ansvarserklæring her.

1. Avtalebetingelser 

Avtalebetingelsene er våre vilkår for medlemsavtale mellom medlemmet og Narvik Buldrehall. Alle de ulike medlemskapene ved Narvik Buldrehall reguleres i disse vilkårene, mens omfanget av de ulike typene medlemskap fremgår ut fra gjeldende beskrivelser på våre nettsider (narvikbuldrehall.no). Som medlem plikter du deg til å holde deg orientert om og følge de betingelser som gjelder virksomheten ved Narvik Buldrehall. Ved eventuelle avvik mellom norske og engelske avtalebetingelser, er det de norske avtalebetingelsene som er gjeldende. 

2. Kjøp av aktivitetskort (medlemskap)

Aktivitetskort i Buldrehallen kan tegnes av personer som ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap ved Narvik Buldrehall, og som ikke er utestengt fra Narvik Buldrehall.  Aldersgrensen for medlemskap er satt til det året man fyller 16 år, med mindre særskilt tillatelse for unntak er gitt. Legitimasjon må fremvises hvis etterspurt. Personer under myndighetsalder (18 år) kan inngå medlemsavtale ved Narvik Buldrehall dersom foresatte inngår avtale på deres vegne. Ved inngåelse av medlemskap bekrefter medlemmet at hen er fysisk og psykisk skikket til å benytte treningsfasilitetene på en ansvarlig og helsefremmende måte. Barn og ungdom under 16 år må være i følge med voksen under trening i Narvik Buldrehall, med mindre særskilt tillatelse for unntak er gitt. Ansvarserklæring må være fylt ut. Det er den voksnes ansvar å ikke ha med flere barn enn at de hele tiden kan følges tett slik at sikkerheten ivaretas. 

3. Betalingsvilkår 

Narvik Buldrehall benytter AvtaleGiro, Vipps og kort som fast betalingsform. Du kan abonnere på kort når du kjøper aktivitetskortet. AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på satt forfallsdato. For å kunne få tilgang til AvtaleGiro må man ha en norsk bankkonto og være fylt 18 år. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid. Sletting av AvtaleGiro påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser, og er ikke tellende som oppsigelse av medlemskap.

For medlemmer med Avtalegiro-avtale vil fornyingsprosessen starte 18 dager før aktivitetskortet utløper. Det vil si at et aktivitetskort som utløper i månedsskiftet vil bli fakturert for neste periode 18 dager før utløp med forfall 4 dager før utløp. I tilfeller hvor avtalegiro ikke blir aktiv før den 4. i måneden etter innmelding, må vedkommende kontakte Narvik Buldrehall og betale på annen måte. Etter opprettelse av AvtaleGiro vil avtalt månedlig beløp bli trukket fra medlemmets konto etter overnevnte intervall. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Ved innmelding i Narvik Buldrehall betales det forskuddsvis for hele neste måned, ekstra dager i inneværende måned vil faktureres i tillegg. Eksempel: Ved innmeldelsesdato for månedskort 18.07, vil du belastes for august + 14 gjenværende dager i juli.

4. Oppsigelse

Alle medlemskap fortsetter til oppsigelse er korrekt registrert, dersom det er inngått avtale om abonnement. Medlemsavtalen din avsluttes med 1 måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Det betyr at hvis du sier opp din medlemsavtale i januar måned, er du medlem ut februar måned. Det foreligger ingen refusjon.

Kort uten binding varer antall dager som er oppført på selve kortet som er kjøpt. Det foreligger ingen refusjon ved oppsigelse av slikt kort.

Medlemskapet sies opp ved å sende en epost til narvikbuldrehall@gmail.com.

Eksempel: Kjøper du aktivitetskortet ditt 14.03 og sier opp aktivitetskortet 15.03, så må du betale for april måned også – og du har tilgang til hallen til og med 30.04.

5. Hevelse av medlemskap/ ubetalte krav/ overtredelse

Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav. Ved ubetalte avdrag vil kravet bli overført til en tredjepart for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso. Ved ett eller flere forfall av ubetalte avdrag, vil treningssenteret utestenge medlemmet til kravene er betalt, eller avslutte medlemskapet mot et bruddgebyr tilsvarende resterende verdi av avtalen. Dette vil ikke påvirke de ubetalte kravene. Hvis godkjent betaling ikke er registrert i systemet innen 5 virkedager, vil medlemmet miste tilgangen til de elektroniske dørene og må betale for å få tilgang igjen. Ved opptreden i strid med Narvik Buldrehall sine avtalebetingelser eller annet regelverk, som trivsels- eller sikkerhetsreglement, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart samt utestenge medlemmet inntil 1 år eller avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift. Ved en eventuell utestengelse vil medlemmet være forpliktet av sin medlemsavtale, men ikke ha tilgang til Narvik Buldrehall sine fasiliteter.

6. Overdragelse 

Medlemskapet er personlig og kan ikke benyttes av eller overføres til andre. Narvik Buldrehall har rett til å overdra kontrakten med alle rettigheter til en eventuell tredjepart. 

7. Ansvar 

Medlemmet er ansvarlig for at korrekte personopplysninger til enhver tid er registrert i Narvik Buldrehall sine systemer. Disse opplysningene kan endres via https://app.rubic.no/ eller ved å ta kontakt med Narvik Buldrehall gjennom epost: narvikbuldrehall@gmail.com. Det er også medlemmets eget ansvar å kreve eventuelle rabatter som skulle tilfalle medlemmet (familie, Narvik Klatreklubb, ansattrabatt o.l.). Medlemmet er selv ansvarlig for at korrekt medlemspris betales hver måned, og Narvik Buldrehall er ikke pliktig til å tilbakebetale et eventuelt mellomlegg hvis medlemmet ikke har krevd korrekt rabatt. Medlemmet er også ansvarlig for å gi beskjed til Narvik Buldrehall om avslutning av en eventuell rabatt/endring av prisgruppe når man ikke lengre oppfyller kravene til rabatten. All trening og bruk av senteret skjer på medlemmets eget ansvar og risiko, herunder også tap og skader på personlige klær og eiendeler. Narvik Buldrehall har ikke ansvar ved tyveri eller tap av personlige eiendeler. 

8. Adgang 

Medlemskort/app og medlemskap er personlig, og kan ikke lånes bort til andre. Medlemmet har heller ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn i hallen. Brudd på disse reglene vil medføre et gebyr på 1500,- til det ansvarlige medlemmet. Tap av medlemskort/app skal meldes inn til Narvik Buldrehall snarest. Hvis Narvik Buldrehall lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk o.l.) pga. medlemmets tap av inngangskort/app før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt erstatningspliktig for tapet. Medlemmet må betale for nytt medlemskort iht. gjeldende prisliste.

Medlemskort/app skal registreres ved inngangen ved hver eneste trening. Ved glemt medlemskort/app, skal det tas kontakt per epost til narvikbuldrehall@gmail.com for å vise gyldig legitimasjon før inngang på senteret. Ved flere godkjente innganger uten medlemskort/app, kan Narvik Buldrehall nekte deg inngang til hallen frem til gyldig kort fremvises eller nytt medlemskort/app anskaffes. 

Kontroll av medlemskap kan forekomme ved jevne mellomrom, og besøkende vil måtte fremlegge sitt adgangskort/app.

9. Overvåkning

Narvik Buldrehall sine treningssentre kan være kameraovervåket. Formålet med kameraovervåkingen er å forebygge hærverk, ran, tyveri og andre kriminelle handlinger, samt som en utvidet sikkerhetskontroll av inngangsdører for å hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang. Kameraovervåkningen blir utført i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning.

10. Markedsføring 

Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av medlemsvilkår og medlemskap, eller annen viktig informasjon vedrørende ditt treningssenter og medlemskap. 

11. Trivsels- og sikkerhetsregler

Medlemmet plikter seg til å følge våre trivsels- og sikkerhetsregler. Medlemmet er selv ansvarlig for å til enhver tid være oppdatert på våre regelverk. Dette finnes på Narvik Buldrehall sine hjemmesider, samt oppslag i hallen.

12. Doping

Det tolereres ikke bruk av dopingmidler.

Mislighold gir Narvik Buldrehall rett til å avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift. Ved brudd på vårt dopingreglement vil medlemmet utestenges fra Narvik Buldrehall i 3 år.

13. Frys

Narvik Buldresenter har ingen form for frysing av medlemskap da oppsigelsestid er kun på 1 måned etter at oppsigelse er mottatt. Se pkt oppsigelse.

14. Endringer

Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes. Narvik Buldrehall har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles, og gir ikke hevingsrett for medlemmet. Ved inngåelse av et rabattert medlemskap (familie, Narvik klatreklubb bedrift, kampanje e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinær pris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell prisgaranti. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid. Endringer Narvik Buldrehall vurderer vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft, og medlemmet gis rett til å terminere kontrakten etter gitte oppsigelsesregler.

15. Angrerett 

Angrerett gjelder kun der avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, jf. angrerettloven § 1, første ledd.

16. Kurs og andre gruppearrangement

Narvik Buldrehall vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset. Det tas forbehold om at Narvik Buldrehall har anledning til å avlyse arrangementer på kort varsel, og evt. instruktører ved oppsatt arrangement kan bli endret. Ved bruk av slike andre tilbud i regi av Narvik buldrehall plikter medlemmet seg til å sette seg inn i, holde seg oppdatert på og følge egne regler for arrangementet. 

17. Ansvarserklæring

For at alle skal få en positiv og sikker opplevelse i Narvik Buldrehall skal alle som klatrer i anleggene skrive under på en ansvarserklæring hvor de bekrefter at de har lest og forstått våre trivsels- og sikkerhetsregler. Denne finnes på våre hjemmesider.

18. Inngang

Narvik Buldrehall forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anleggene på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet må kunne påregne kortere stengning i perioder, av hele eller deler av buldrehallen, alternativt reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold, ruteskruing eller arrangementer. Slike midlertidige endringer vil ikke gi krav på redusert medlemskontingent. Narvik Buldrehall er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor treningssenteret sin kontroll, og som ikke kunne forutses, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). Tvister mellom medlemmet og Narvik Buldrehall skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.